SEFILTEEENLV
 Ja Ducena piemias fonds / Citti
Ja Ducena piemias fonds
Ja Ducena piemias fonds
ertrdes iela 123-9,
Rga, LV-1009
Latvija

Re. Nr. 40008166069
IBAN: LV28HABA0551029447258

martins.tarlaps@gmail.com


Biogrfisks romns par Zigfrdu Anna Meierovicu (autors Ansis Gulbis)
37. nodaa (1923. gada februris)
... [349. lpp]
 
Patlaban viesojas Latvijas valsts metropol angu parlamentrieu grupa. Pc daudzm dada rakstura apspriedm Rgas pil notika slgta sde, kur piedaljs enerlis Balodis, kaa ministrs Ducens, dai Saeimas deputti un angu parlamentriei. sde bij neoficila.
 
Kds btu Lielbritnijas viedoklis, ja msu taut nobriestu doma, ka mums nepiecieama kdas citas valsts rj aizsardzba? kaa ministrs un Saeimas deputts Ducens pacla jautjumu.
 
Lielbritnijas dominiju prvaldes robes? jautja angu delegcijas vadonis.
 
Ar parlamentu, kuu izvl tauta; ar valdbu, kas atbildga parlamentam; bet ar Lielbritnijas hegemoniju rpoltik, Ducens paskaidroja.
 
jautjuma apsprieana nav paredzta msu programm. Atgriezuies London, ms to varam noskaidrot. Ja, ms noskaidrosim, un nekavsimies atbildt.
 
Kaa ministrs Ducens nebija pilnvarots ne valdbas, ne savas partijas uzdevum pacelt un vispri kustint o svargo poltisko jautjumu, kur Latvijas suvern vara atrads tautas roks un tauta, uz satversmes pamata, bija ievljusi Saeimu, Saeima izvljusi valsts prezidentu un valsts prezidents bija uzticjis parlamenta vairkumam sastdt valdbu. Visi ie izpildos varas orgni bija likumgi izvlti un darbojs. Bet Ducens k virsnieks bija cnjies pasaules ka krievu armij, pieredzjis visas ts nejdzbas, kas o lielvalsti noveda pie sabrukuma un tagad ska vrot tos paus simptomus, kas rdja un skaldja sabiedrbu un ska graut saimnieciskos pamatus ar Latvij. s nesaskaas ska jau izpausties kabineta sds kreis novirziena likumu projektu izstrdan. Latvija socil likumdoan bija jau aizsteigusies prieks vism lielm kultras tautm, pievienojusies starptautiskiem lgumiem par darba laika normanu, aizsardzbu un inspekciju. Astostundu darba diena bija jau normta, darba devji ar darba mjiem sldza kolektvus lgumus, darbojs slimo kases un daudz un dadas sabiedriskas organizcijas, kuu mris bija propagandt saimnieciski kulturlu labkljbu. Bet tad darba ministrs nca ar likumprojektu par fabriku un laukstrdnieku komitejm, kas bija tikpat k rpniecbas iestdes, un lauku saimniecbas prvrst komns. Tas uztrauca Ducenu.
 
Nesaskaas valdbas sastv izpauds arvien skak un J. Pauuka darba kabinets pc etriem mneiem demisionja.
...
 
[Sestais Ministru kabinets 27.01.1923. 27.06.1923. Ministru prezidents un satiksmes ministrs Jnis Pauuks]
 
(un tad atbilde 381. lpp, 1924. gada janvris) ... Ms dzvojam valst un apstkos, kur nevaram bt droi, kas notiks pc gada vai divi gadiem. ds uzskats bija ieperinjies ar daudzu latvju pilsou smadzens. s pilsonbas priekstvji bija ievlti Saeim, un turjs vienrokus ar valsts noliedzjiem galj lab un ekstrmistiem kreisaj sprn. Td ar notika neizbgamais mkslga valdbas krzes radana. Par to saukstjs vispirms deputti sav starp. urnlisti uzra daas atsevias frzes un publicja ts pres. Sensaciju alksto sabiedrba izpauda z zias rautos un restornos. Un Latgale, kas bija pieteikusi savu nabadzbu jau gadu atpaka, deklarja to pa otram lgam. Pagaidm vl prieklikumu un vljumos krtb. Tad notika fatlais starpgadjums ar virsniekiem un Saeimas deputtiem vagon, ce no Liepjas uz Rgu, kad virsnieki jautr gara stvokl izraidja no kupejas augst nama locekus. Saeima neapmierinjs ar kaa ministra Ducena paskaidrojumiem un izteica valdbai neuzticbu. Tas notika tan dien, kad Ducens sama no Londonas viam personiski adrestu vstuli, sakar ar angu parlamentrieu neseno viesoanos Latvijas metropol, kas bija atbilde via, Ducena, uzstdtam jautjumam par Latvijas pakauanos Lielbritnijas dominiju sfr. Vstul bija formults angu valdbas viedoklis: pagaidm Lielbritnija btu ar mieru stt savu virskomisaru marala H. person. Viss prjais atkarjoties no latvju tautas...
...
Lapas:

ZAM